7 Warsaw Spirits Competition

Organizatorem wydarzenia są redakcja magazynu o mocnych alkoholach „Aqua Vitae” i serwis Spirits.com.pl. W jury zasiądą publicyści i eksperci. Alkohole będą oceniane według następujących kryteriów: aromat (do zdobycia 30 punktów), smak (30), finisz (30) i całościowe wrażenie (10), na które składają się takie elementy jak harmonia czy nowatorstwo, to znaczy, że nawet kontrastowo poustawiane smaki i aromaty mogą dostać wysoką ocenę, jeżeli będą interesujące i innowacyjne.
Alkohole będą nagradzane medalami: Silver dla próbek o łącznej nocie co najmniej 72, Gold dla próbek o łącznej nocie co najmniej 82 oraz Double Gold dla próbek o najwyższej łącznej nocie w każdej kategorii. Degustacja odbywać się będzie w ciemno, alkohole zostaną wcześniej podzielone na 43 osobne kategorie.

Kategorie:

1. Wódka czysta mieszana/zbożowa (blended/mixed grain vodka)
2. Wódka żytnia (rye vodka)
3. Wódka pszeniczna (wheat vodka)
4. Wódka jęczmienna (barley/spelt vodka)
5. Wódka kukurydziana (corn vodka)
6. Wódka ziemniaczana (potato vodka)
7. Wódka owocowa (fruit based vodka)
8. Wódka starzona (aged vodka)
9. Wódka smakowa – owoce (flavoured vodka – fruits)
10. Wódka smakowa – zioła (flavoured vodka – herbs)
11. Wódka smakowa – inne aromaty (flavoured vodka – other flavoures)
12. Okowity i destylaty owocowe niestarzone (natural unaged fruit spirit/fruit brandy)
13 Okowity i destylaty warzywne niestarzone (natural unaged vegetable spirit)
14. Okowita zbożowa niestarzona (natural unaged grain spirit)
15. Okowity z piwa (bierbrand)
16. Okowita starzona (natural aged spirit e.g.: slivovitz, apple brandy/calvados etc.)
17. Okowity miodowe (natural honey spirit)
18. Starzony destylat z winogron (grape brandy/cognac/armagnac)
19. Niestarzony destylat z wytłoczyn (unaged pomace brandy/unaged grappa)
20. Starzony destylat z wytłoczyn (aged pomace brandy/aged grappa)
21. Inne alkohole starzone (aged beverages)
22. Likiery owocowe (fruit liquors)
23. Likiery ziołowe, miodowe i piwne (herbs, honey & beer liquors)
24. Likiery kawowe, kakaowe i orzechowe (coffee, cacao, nuts liquors)
25. Likiery warzywne i eksperymentalne (vegetables and experimental liquors)
26. Kremy, likiery emulsyjne (creams)
27. Napoje spirytusowe (spirit beverages)
28. Gin/jenever
29. Rum/cachaça
30. Whisky single malt
31 Whisky single grain
32. Whisky blended
33. American whiskey/bourbon
34. Irish whiskey/single pot still
35. Tequila
36. Mezcal
37. Baijou/shōchū, soju
38. Wermuty i wina wzmacniane (vermouth & fortified wines)
39. Bittery i przyprawy barowe (bitters & sirops)
40. Napoje RTD
41 Non-alcohol beverages

42. Bimber i domowe destylaty (moonshines/homemade spirits)
43. Nalewki i domowe receptury (homemade liqueurs recipes)


Nagrodzone alkohole zostaną uhonorowane dyplomami i medalami. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali z udziałem laureatów i dziennikarzy.
W konkursie uczestniczyć będą wyłącznie alkohole zgłoszone przez producenta lub importera, przyporządkowane do konkretnej kategorii. Wymóg uczestnictwa w konkursie to: nadesłanie formularza zgłoszenia wraz z próbkami (jedna butelka o pojemności 0,5 l lub więcej) oraz uiszczenie opłaty zgłoszeniowej. Każdy producent lub importer może zgłosić do oceny w konkursie dowolną liczbę alkoholi. Jednostkowa opłata zgłoszeniowa wynosi 500 zł, w przypadku zgłoszenia większej liczby niż trzy alkohole opłata konkursowa za każdy kolejny zgłoszony wynosi 250 zł.
Każdy zgłoszony alkohol będzie indywidualnie oceniany w ciemno. Jury może zmienić kategorię zgłoszenia większością głosów. Zarówno noty degustacyjne jury, jak i oceny opisowe zostaną udostępnione zgłaszającemu. Noty i oceny opisowe alkoholi nagrodzonych medalami zostaną opublikowane, pozostałe będą znane wyłącznie członkom jury i zgłaszającemu.
Więcej informacji: biuro@spirits.com.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do końca lipca.

The event is organized by the editorial office of the magazine about strong alcohols „Aqua Vitae” and the website Spirits.com.pl. The jury will include journalists and experts. Alcohols will be assessed according to the following criteria: aroma (30 points to be scored), taste (30), finish (30) and overall impression (10), which include elements such as harmony and novelty, which means that even contrasting flavors and flavors can get a high rating if they are interesting and innovative.
Alcohols will be awarded medals: Silver for samples with a total score of at least 72, Gold for samples with a total score of at least 82 and Double Gold for samples with the highest total score in each category. The tasting will take place blind, and the alcohols will be divided into 43 separate categories.

This year we have 43 categories:

1. Blended/mixed grain vodka
2. Rye vodka
3. Wheat vodka
4. Barley/spelt vodka
5. Corn vodka
6. Potato vodka
7. Fruit based vodka
8. Aged vodka
9. Slavoured vodka – fruits
10. Flavoured vodka – herbs
11. Flavoured vodka – other flavoures
12. Natural unaged fruit spirit/fruit brandy
13 Natural unaged vegetable spirit
14. Natural unaged grain spirit
15. Bierbrand
16. Natural aged spirit e.g.: slivovitz, apple brandy/calvados etc.
17. Natural honey spirit
18. Grape brandy/cognac/armagnac
19. Unaged pomace brandy/unaged grappa
20. Aged pomace brandy/aged grappa
21. Aged beverages
22. Fruit liquors
23. Herbs, honey & beer liquors
24. Coffee, cacao, nuts liquors
25. Vegetables and experimental liquors
26. Creams
27. Spirit beverages
28. Gin/jenever
29. Rum/cachaça
30. Whisky single malt
31 Whisky single grain
32. Whisky blended
33. American whiskey/bourbon
34. Irish whiskey/single pot still
35. Tequila
36. Mezcal
37. Baijou/shōchū, soju
38. Vermouth & fortified wines
39. Bitters & sirops
40. RTD & hardseltzers
41 Non-alcohol beverages

42. Moonshines/homemade spirits
43. Homemade liqueurs recipes

Winning alcohols will be awarded with diplomas and medals. The awards will be presented during a gala with the participation of laureates and journalists.
Only alcohols submitted by the producer or importer, assigned to a specific category, will participate in the competition. The requirement to participate in the competition is: sending an application form with samples (one bottle of 0.5 l or more) and paying the application fee. Any producer or importer may submit any number of alcohols for competition evaluation. The unit application fee is PLN 500, if you submit more than three alcohols, the competition fee for each subsequent application is PLN 250.
More information: biuro@spirits.com.pl.

Scroll to Top
Spirits logotyp czarny

Dostęp zablokowany

Nie spełniasz wymogów dotyczących wieku użytkowników strony.
Warsaw Spirits Competition 2024

Rejestracja otwarta

Zgłoś swoje uczestnictwo w festiwalu!

Spirits logotyp czarny

Czy ukończyłeś/aś 18 lat?

Treści na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób dorosłych.