Regulamin serwisu

Regulamin portalu i sklepu internetowego Spirits.com.pl

Poniższy regulamin normuje wszelkie kwestie związane z korzystaniem oraz składaniem zamówień na portalu internetowym Spirits.com.pl (określanego dalej jako Portal). Przed złożeniem zamówienia prosimy o dokładnie zapoznanie się z jego treścią.

§ 1. Informacje o Portalu

 1. Portal prowadzony jest przez podmiot Aqua Vitae, z siedzibą w Warszawie, adres Błotna 25, 03-599 Warszawa, NIP 526-163-10-38, REGON 016130635, forma prawna jednoosobowa działalność gospodarcza.

 2. Korzystając z Portalu Klient po założeniu konta, może dokonać zawarcia umowy sprzedaży z firmą Aqua Vitae, która prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Produkty nie będące w dyspozycji firmy Aqua Vitae, a dostępne na stronie internetowej sprzedawane są przez Administratora. Zarówno firma Aqua Vitae, jak i Administrator w zakresie sprzedaży pozostałych produktów, dalej będą zwani Sprzedawcą. Wyjątkowo zamówienia mogą być realizowane na drodze telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej. Wszelkie informacje na temat produktów, Portal zamieszcza na stronie internetowej Spirits.com.pl.

 3. W celu umożliwienia korzystania z portalu Klient powinien spełniać określone warunki:

  1. musi mieć ukończonych 18 lat.

§ 2. Informacje o produktach

 1. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Portalu wyłącznie w celach informacyjnych. Dane zamieszczone na witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnia jedynie rolę informacji handlowej.

 2. Wszystkie ceny podane na stronie Portalu są podane w złotych polskich (PLN), zawierają podatek VAT i są wiążące w momencie składania zamówienia przez Klienta.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Warunkiem korzystania z Portalu jest dokonanie rejestracji na stronie internetowej Portalu i zalogowanie się na powstałe w drodze rejestracji konto. Dane Klienta podane przy rejestracji i w trakcie późniejszego korzystania z konta powinny zawierać aktualny adres, imię, nazwisko lub nazwę Klienta, jego telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, Portal zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru. Prawidłowo zakończona rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Założenia konta w serwisie mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie.

 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Portalu całodobowo, przy pomocy funkcji „Dodaj do koszyka”, widniejącej obok wybranego produktu. Składając zamówienie, Klient zawiera umowę sprzedaży zamówionych towarów z firmą Aqua Vitae albo w zakresie pozostałych towarów z Administratorem. Umowa pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”. W przypadku gdy Klientem jest konsument, do umowy pomiędzy konsumentem, a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości za miejsce zawarcia umowy uznaje się siedzibę Sprzedawcy.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient wskazuje ilość zamówionego towaru, sposób dostawy, sposób płatności, adres, na który towar ma być dostarczony oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Po złożeniu zamówienia Klient ma również możliwość wpisania kodów promocyjnych, jeżeli takie posiada, a zamawiane produkty są objęte aktualną akcją promocyjną.

 4. Koszt dostawy zależy od sposobu płatności, kraju docelowego, sposobu wysyłki oraz wartości zamówienia. Koszt dostawy zostaje doliczony do ceny towaru.

 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostaje wysłana wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Jeżeli zamówienie jest płatne przy odbiorze – realizacja rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta. W przypadku płatności przelewem realizacja rusza po zaksięgowaniu wpłaty.

 6. Umowę sprzedaży może zawrzeć jedynie osoba pełnoletnia. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, czy jest osobą pełnoletnią.

§ 4. Realizacja zamówień

 1. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia, z uwagi na brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości danego towaru, Klient jest informowany o stanie realizacji zamówienia i może zdecydować o częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania lub anulowaniu zamówienia. Realizacja zamówienia w kilku częściach wiąże się z multiplikacją kosztów przesyłki.

 2. Zamówienia realizowane są według kolejności składania aż do wyczerpania zapasów. Dotyczy to również akcji promocyjnych.

 3. Czas dostawy to czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę i czas transportu. Czas realizacji widnieje przy większości towarów zamieszczonych na stronie Portalu, a czas transportu zależy od wybranej przez Klienta formy wysyłki.

 4. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przekazania przedmiotu zamówienia do wysyłki. Zmian należy dokonywać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są w zakładce Kontakt. Jeżeli przedmiotem zmiany są dane kontaktowe klienta, muszą być dokonywane z numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, który zapisany jest na koncie Klienta w Portalu.

 5. W przypadku, gdy Klient zmienia (anuluje) zamówienie, a dokonał zapłaty z góry, Sprzedawca zwraca należność niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od zmiany zamówienia. Zmiana lub anulowanie zamówienia nie jest możliwe po przekazaniu przedmiotu zamówienia do wysyłki. O przekazaniu przedmiotu zamówienia do wysyłki zostaje umieszczona informacja na stronie internetowej Portalu, na koncie Klienta w zakładce Status zamówienia.

 6. Koszt przesyłek zagranicznych musi być opłacony w całości przed ich nadaniem. Koszty przesyłki mogą ulegać zmianie odpowiednio do cennika usług pocztowych lub kurierskich poza granicami RP.

 7. Przy każdym zamówionym towarze widnieje informacja o jego dostępności w magazynie i czas konieczny do realizacji danej pozycji. Uwzględnione są w nim tylko dni robocze. Jeżeli w zamówieniu są towary o różnym czasie realizacji, zamówienie jest wysyłane po skompletowaniu całego asortymentu tj. czas realizacji stanowi najdłuższy termin widniejący przy wybranych pozycjach.

 8. Każdy Klient otrzymuje od Sprzedawcy dowód zakupu – fakturę VAT.

§ 5. Sposoby płatności i przesyłki

 1. Portal umożliwia dokonywanie płatności na trzy sposoby:

  1. Przelewem na rachunek danego Sprzedawcy – przesyłka zostaje wówczas wysłana po zaksięgowaniu wpłaty (zazwyczaj następnego dnia po wpływie należności);

  2. za pobraniem – Klient płaci listonoszowi (lub w urzędzie pocztowym) przy odbiorze przesyłki, bądź – przy wyborze dostawy przez kuriera – kurierowi przy odbiorze przesyłki;

  3. kartą kredytową – po udanej autoryzacji karty.

 2. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać formę przesyłki:

  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej (ewentualnie w placówce);

  2. za pośrednictwem kuriera;

  3. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia pewnych sposobów dostawy lub płatności względem niektórych towarów, o czym klient będzie informowany przy uwagach dotyczących zamówienia konkretnego towaru, przed złożeniem zamówienia.

§ 6. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy, jeżeli stwierdzi, że w dostarczonym towarze wystąpiły wady fabryczne, wady fizyczne powstałe w trakcie transportu lub niezgodność towaru przesłanego ze złożonym zamówieniem. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar pocztą na swój koszt (Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem) z opisem wady lub niezgodności oraz dowodem zakupu lub dostarczyć towar do wskazanego przez Sprzedawcę miejsca.

 2. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych, ale Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by nastąpiło to w jak najkrótszym czasie.

 3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca wymienia towar na pełnowartościowy, a jeżeli nie jest to możliwe (np. z powodu wyczerpania asortymentu), zwraca Klientowi należność za towar lub umożliwia wybór innego towaru z asortymentu Sprzedawcy.

 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca zwraca również koszty wysyłki towaru reklamowanego. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, odsyła towar na koszt Klienta.

 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie między towarami dostarczonymi, a zamówionymi (widniejącymi na stronie internetowej Portalu), które mogą wynikać z odmiennych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy (zwrot towaru)

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym klient lub osoba trzecia upoważniona przez klienta do odbioru towaru weszła w posiadanie towaru.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może zostać wskazane na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, ale skorzystanie z wzoru nie jest warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia.

 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia przez konsumenta, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o odstąpieniu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych form płatności, w jakich płatność została dokonana.

 3. Po wykonaniu przez konsumenta odstąpienia od umowy zobowiązany jest on dokonać zwrotu towarów na adres Sprzedawcy. Towary powinny zostać zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty poinformowania Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa odstąpienia. Koszty zwrotu towaru ponosi konsument.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, do czasu otrzymania zwrotu towaru lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument jest odpowiedzialny za takie zmniejszenie przydatności towarów, które wynika z korzystania z nich w inny sposób niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, a Sprzedawca może żądać od konsumenta pokrycia związanych z tym kosztów.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” i nie są udostępniane przez Portal innym osobom lub podmiotom, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Klient rejestrując się, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i prowadzenia konta, a zarazem potwierdza znajomość niniejszego regulaminu i zgadza się na realizację zamówienia na zawartych w nim zasadach.

 3. Klienci mają prawo do usunięcia, modyfikacji i poprawiania swoich danych zamieszczonych w bazie Portalu.

 4. Administratorem danych osobowych jest Aqua Vitae. Dane przetwarzane są w celu założenia i utrzymania konta, zawierania i wykonywania umów oraz obsługi reklamacji.

 5. Klient wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża zgodę na ich udostępnianie i przeważanie przez wszystkich Sprzedawców działających na Portalu.

§ 9. Newsletter

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Portal. Zasady świadczenia usługi Newsletter określa niniejszy regulamin.

 2. Newsletter przesyłany jest w formie listu elektronicznego zawierającego w szczególności informacje dotyczące branży alkoholowej, opisy i recenzje produktów alkoholowych oraz inne informacje handlowe.

 3. Warunkiem skorzystania z usługi Newsletter jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz czynnej i prawidłowo skonfigurowanej elektronicznej skrzynki pocztowej.

 4. Użytkownikiem (zwanym dalej Użytkownikiem) usługi Newsletter jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi Newsletter.

 5. Newsletter i zawarte w nim treści skierowane są wyłącznie do zamkniętego kręgu odbiorców – Użytkowników usługi, nie mają charakteru publicznego, a więc nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).

 6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje poprzez rejestrację adresu e-mail Użytkownika za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.Spirits.com.pl. W celu zakończenia procesu rejestracji konieczne jest zaakceptowanie przez użytkownika niniejszego regulaminu oraz złożenie oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia.

 7. Przed dokonaniem rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Portal w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi Newslettera zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z poz. zm.) Administratorem danych osobowych jest Portal.

 8. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter poprzez kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się w każdej wiadomości elektronicznej przesłanej w ramach usługi.

 10. Wszelkie reklamacje w sprawach dotyczących świadczonej usługi podlegają zgłoszeniu pisemnie na adres siedziby Portalu lub na adres poczty elektronicznej: biuro@spirits.com.pl. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail reklamującego podany przy zawarciu umowy.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Portal dokłada wszelkiej staranności, by informacje zawarte na stronie Portalu jak najpełniej odpowiadały rzeczywistości, jednakże z uwagi na możliwość błędów przy aktualizacji cen, promocji lub parametrów technicznych informacje zawarte na stronie Portalu nie mogą być traktowane jako oferta w świetle Kodeksu Cywilnego. Wszelkie nieścisłości będą korygowane w trakcie realizacji zamówienia.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Postanowienia § 7 – Prawo odstąpienia od umowy (zwrot towaru) nie dotyczą Klientów, którzy nie są konsumentami.

 4. W przypadku zmian, Regulamin w nowym brzmieniu będzie udostępniony na stronie Portalu oraz rozesłany do zapoznania się Klientom pocztą elektroniczną, na adresy e-mail podane w założonych kontach. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Portalu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu będą realizowane według Regulaminu w poprzednim brzmieniu. Zgodnie z § 8 pkt 3 niniejszego regulaminu, Klienci mają prawo do usunięcia konta z bazy Księgarni w ciągu wspomnianych 7 dni, jeżeli Regulamin będzie w sprzeczności z ich oczekiwaniami. Brak żądania usunięcia konta w ciągu powyższego terminu oznacza akceptację regulaminu w nowym brzmieniu.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Scroll to Top
Spirits logotyp czarny

Dostęp zablokowany

Nie spełniasz wymogów dotyczących wieku użytkowników strony.
Warsaw Spirits Competition 2024

Rejestracja otwarta

Zgłoś swoje uczestnictwo w festiwalu!

Spirits logotyp czarny

Czy ukończyłeś/aś 18 lat?

Treści na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób dorosłych.