Na skutek pandemii COVID-19 zmniejszyła się sprzedaż do gastronomii, jednak dynamiczny wzrost w innych kanałach dystrybucji z nadwyżką zrekompensował ten spadek. Sprzedaż Grupy Ambra wzrosła w pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021 o 6,0% do 387,6 mln zł. Sprzedaż wzrosła na wszystkich głównych rynkach działalności i we wszystkich kategoriach produktowych. Dynamika sprzedaży po wyłączeniu eksportu wyniosła 6,9%, natomiast organiczny wzrost sprzedaży (bez wpływu akwizycji) osiągnął wartość 4,4%.

Na największym rynku działalności Grupy, czyli w Polsce dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży była niższa od tempa wzrostu całego rynku wina i wyniosła tylko 1,6%. Najlepsze wyniki sprzedaży odnotowały w tym okresie wina spokojne: Fresco, Portada czy Cono Sur.
Na zagranicznych rynkach działalności Grupy sprzedaż rozwijała się znacznie dynamiczniej. Wzrost sprzedaży na rynkach Czech i Słowacji wyniósł w tym okresie 46,0% (w walutach lokalnych). Wzrost organiczny (z pominięciem efektu akwizycji dokonanych w poprzednim roku obrotowym) wyniósł 25,7%. Największy wkład w wzrost sprzedaży miały tam wina musujące Mucha Sekt oraz wina owocowe Naš Sad. Wzrost sprzedaży w Rumunii osiągnął 7,9% (w walucie lokalnej), a szczególnie dynamicznie rosła sprzedaż win stołowych marki Sange De Taur (nabytej w lipcu 2019) oraz brandy Zarea.
W pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021 rentowność marży ze sprzedaży była nieco niższa, co wynikało głównie z osłabienia złotego wobec euro. Niekorzystny wpływ kursów walut na wynik został jednak skompensowany niższymi wydatkami marketingowymi, co zaowocowało wzrostem zysku ze sprzedaży o 2,8%. Wyższe o 8,9% koszty działalności operacyjnej (wynagrodzenia, amortyzacja i pozostałe) wynikały z akwizycji oraz z podwyżek wynagrodzeń. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) był wyższy o 2,1 mln zł, czyli o 3,8% i wyniósł 58,2 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021 35,0 mln zł i wzrósł o 2,0% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego.
„Kontynuujemy rozpoczęte inwestycje w naszym zakładzie produkcyjnym w Woli Dużej, budujemy dystrybucję win i alkoholi premium w Czechach w oparciu o dokonane w zeszłym roku akwizycje, rozwijamy się na rumuńskim rynku wina pomimo zmiennych warunków makroekonomicznych. Pandemia COVID-19 nie spowodowała, że rezygnujemy z naszej strategii tworzenia produktów o wysokiej jakości, co znajduje potwierdzenie w coraz częstszych wyborach produktów premium przez naszych klientów” – mówi Robert Ogór, prezes Grupy Ambra.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail