Gorsze wyniki Grupy Ambra

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2023/2024 ilościowa sprzedaż Grupy Ambra zmniejszyła się o 1,5%. Wysoka inflacja negatywnie wpływała na nastroje i zachowania konsumentów wina i alkoholi. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 3,8% w tym okresie wynikał głównie z podwyżek cen sprzedaży wprowadzonych w poprzednich kwartałach.

W tym okresie wzrost sprzedaży odnotowały wina spokojne, napoje bezalkoholowe i pozostałe produkty, w szczególności marki mainstreamowe. Spadki sprzedaży dotknęły natomiast w największym stopniu produkty premium, w tym alkohole mocne.
Wzrosty na rynku polskim na poziomie 4,1% napędzane były przez główne marki Fresco, Dorato, Portada i Cono Sur. Na rynku rumuńskim wzrost sprzedaży wyniósł 23,7% (w walucie lokalnej) dzięki akwizycji producenta win Pelin De Urlati, a także dalszemu rozwojowi marki Zarea. W Czechach i Słowacji sprzedaż spadła o 8,3% (w walutach lokalnych) w wyniku dużej wrażliwości rynku na wprowadzane podwyżki cen.
Nadal odczuwalna presja kosztowa dotyczyła zarówno kosztów materiałów, surowców i towarów, jak i kosztów usług, a wprowadzone podwyżki cen sprzedaży nie w pełni pokryły wzrosty kosztów zakupu. Przełożyło się to na spadek zysku z działalności operacyjnej o 5,7 mln zł, czyli o 7,2%. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 41,5 mln zł i był niższy o 7,3 mln zł, czyli o 15,1% w porównaniu do wyniku pierwszego półrocza poprzedniego roku obrotowego.
– W kolejnych kwartałach oczekujemy umiarkowanej poprawy nastrojów konsumenckich związanych ze spadającą inflacją. Obserwujemy również unormowanie sytuacji na rynkach zakupowych i zmniejszenie presji na ceny surowców i materiałów, co powinno średnioterminowo pozytywnie wpłynąć na rentowność naszej działalności. Kontynuujemy nasz program inwestycyjny poprawiający efektywność, wydajność i jakość produkcji oraz pozostałych procesów operacyjnych – podsumowuje Robert Ogór, prezes Grupy Ambra.

Scroll to Top
Spirits logotyp czarny

Dostęp zablokowany

Nie spełniasz wymogów dotyczących wieku użytkowników strony.
Warsaw Spirits Competition 2024

Rejestracja otwarta

Zgłoś swoje uczestnictwo w festiwalu!

Spirits logotyp czarny

Czy ukończyłeś/aś 18 lat?

Treści na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób dorosłych.