Starka w upadłości

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 roku zabezpieczono majątek dłużnika w sprawie o ogłoszenie upadłości Szczecińskiej Fabryki Wódek STARKA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie – sygn. akt XII GU 182/18 – poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Macieja Kasprzyka, nr licencji 286.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na Białorusi wycofany po dobie

Jak podaje rmf24.pl 1 października w Mińsku i kilku regionach Białorusi wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 23-7.00. Zakaz został jednak natychmiast cofnięty, a interweniował sam prezydent Aleksander Łukaszenko. „Prezydent postanowił w ciągu doby odwołać te nieprzemyślane decyzje” – poinformowała administracja szefa państwa, cytowana przez państwową agencję BiełTA. BiełTA informuje, że zdaniem prezydenta tego rodzaju zakazy są „nie tylko nieefektywne, ale wręcz szkodliwe”.

Szykują się zmiany w szkockiej whisky?

Coraz większe są naciski na Scotch Whisky Association by zmienić i poszerzyć definicję szkockiej whisky. Postulowane zmiany mają przede wszystkim dotyczyć kategorii blended scotch, choć nie tylko. Niektóre firmy kupażujące whisky – w ślad za inicjatywą Compass Box – domagają się większej transparentności w przypadku blended i blended malt, tak by podane było na kontretykiecie wyraźnie, co zawiera butelka – jakie destylaty, w jakim wieku, z jakich beczek. SWA na razie w tej sprawie wypowiada się ogólnikowo, podobnie jak najwięksi gracze na rynku blendowanej whisky.

Czytaj więcej

Zmiany prawa w 2018 roku dotyczące alkoholi

Co szykują ustawodawcy dla producentów i sprzedawców alkoholi w 2018 roku?
Po pierwsze, jeśli zostanie znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie żywności i uwzględni się w nich poprawki resortu zdrowia, to na etykiecie będzie musiała być informacja o kaloryczności 100 gramów trunku, jak również dokładny skład.
Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości będą nakładały na sprzedawcę bardziej restrykcyjny sposób legitymowania nabywców alkoholu. Zmiany w ustawie przeszły przez prace w Sejmie, a po wprowadzeniu poprawek przez Senat w połowie grudnia, ponownie wróciły do Sejmu.
Nowe przepisy uprawniają urząd gminy do możliwości ograniczania nocnej sprzedaży (między godziną 22.00 a 6.00). W drodze uchwały władze gminne będą też mogły określić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu na swoim terenie. Kolejna zmiana, to zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Nadano gminom prawo do samostanowienia w tej kwestii – „Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Estońska wódka z oznaczeniem geograficznym

Komisja Europejska przyznała producentom wódki z Estonii prawo do chronionego oznaczenia geograficznego Geographical Indication (GI). Aby na butelce mógł znaleźć się napis „vodka from Estonia” lub „vodka made in Estonia” alkohol musi być nie tylko wyprodukowany w Estonii, ale też zrobiony z estońskiego zboża, a woda musi być z lokalnego źródła. W praktyce ma to chronić estoński rynek przed napływającymi podróbkami i tanimi wódkami z Rosji. Proces rejestracji GI dla estońskiej wódki zajął cztery lata. Poza Ministerstwem Rolnictwa lobbowały za nim stowarzyszenia rolnicze z Estonii. Unia Europejska przyznała już wcześniej GI dla wódek z Polski i ze Szwecji.

Zakaz sprzedaży alkoholu w dni wolne od pracy?

Jak podaje „Rzeczpospolita”, rząd rosyjski chce wprowadzić (w ramach opracowanego przez resort zdrowia programu „Strategia formowania zdrowego stylu życia społeczeństw”), zakaz sprzedaży alkoholu w dni wolne od pracy. Uregulowania takie funkcjonują obecnie w obwodzie Uljanowskim. Urzędnicy argumentują, że jest to efektywny sposób ograniczenia spożycia „procentów”. W Rosji występuje bardzo duży problem z alkoholizmem obywateli. Średnie roczne spożycie to 15,5 l czystego spirytusu.

Projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Jak podaje Gazeta Prawna, projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości przewiduje nakaz umieszczania na etykiecie alkoholu, bez względu na ilość procentów trunku, informacji o kaloryczności produktu. Innym zapisem w projekcie jest zakaz koncentracji na jednej ulicy sklepów sprzedających alkohol czy upoważnienie władz lokalnych do określania godzin otwarcia tychże sklepów.

Czy na schodkach nad Wisłą wolno pić alkohol czy też nie?

Jak podaje rp.pl, Sąd Najwyższy 19 stycznia uzasadnił postanowienie w sprawie odpowiedzi na pytanie: czy na schodkach nad Wisłą wolno pić piwo czy też nie? – Obywatelom wolno to, czego prawo im wyraźnie nie zabrania, a organom władzy wolno tylko to, na co prawo im wyraźnie zezwala. SN powołał się również na zasadę wykładni prawa na korzyść sprawcy. W tym przypadku zawęził definicję „ulicy”, posiłkując się tą z ustawy o drogach publicznych. W ustawie bulwar nie może być nazywany ulicą i dlatego nie podlega ustawie o wychowaniu w trzeźwości. SN nie podjął uchwały w tej sprawie, argumentując, że nie będzie w tej kwestii wyręczał sądów.

Odmowa nadania unijnego znaku towarowego dla wódki Lubelska

Sąd UE podtrzymał decyzję Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odmawiającej zarejestrowania znaku wódki Lubelska jako unijny znak towarowy. Wniosek o rejestrację Stock Polska złożył w 2013 roku. Został zgłoszony sprzeciw wobec rejestracji przez Lass & Steffen GmbH Wein und Spirtuosen-Import, producenta m.in. alkoholu o nazwie Lubeca. Firma argumentowała sprzeciw tym, że Lubelska brzmi zbyt podobnie jak Lubeca. EUIPO, jak również sąd UE przyjął ten argument i uznał, że w wymowie jest za duże podobieństwo i może to być mylące dla konsumenta. Zaznaczył, że oba produkty zamawiane są w sposób werbalny, głównie w barach, restauracjach, co może prowadzić do pomyłek.

Czytaj więcej

Sprzedaż alkoholu przez internet

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sprawa II GSK 2566/14 – Wyrok NSA z 2016-04-21) orzeka o zakazie sprzedaży alkoholu przez internet. W uzasadnieniu sąd odwołał się głównie do regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym. Art. 535 k.c. definiuje umowę sprzedaży: Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 454 par. 1 k.c. dotyczy miejsca spełnienia świadczenia. Art. 155 par. 2 dotyczy kwestii przeniesienia własności: Jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe. Zatem realizacja umowy dokonuje się w momencie wydania rzeczy nabywcy w miejscu określonym w umowie. Powołując się na te przepisy sąd uznał, że przy sprzedaży alkoholu przez internet dochodzi do realizacji umowy w miejscu, którego nie obejmuje zezwolenie na sprzedaż alkoholu. W zezwoleniu określone jest miejsce, gdzie będzie dokonywana sprzedaż i niedozwolone jest wydanie rzeczy w innym niż te wskazane w zezwoleniu. NSA powołał się również na regulacje zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, dotyczące ograniczenia spożycia alkoholu, jako głównego celu ustawy (art. 1 ust. 1) oraz ograniczenia dostępności alkoholu (art. 2 ust. 1 pkt. 4). Dlatego też sąd uznał, że sposobem na realizację celów ustawy jest stosowanie zezwoleń i określenie miejsca sprzedaży alkoholu. Sprzedaż na odległość jest, jak uznał sąd, ułatwieniem w jego nabyciu i kłóci się z celami zawartymi w ustawie.

Czytaj więcej

Zaostrzenie handlu alkoholami w Rosji

Jak podaje „Rzeczpospolita”, w związku z tragedią w Irkucku – 71 ofiar zatrucia alkoholem – prezydent Władimir Putin zalecił zaostrzyć zasady obrotu i produkcji wyrobami spirytusowymi. Zmiany mają dotyczyć wprowadzenia innych stawek akcyzy na płyny zawierające alkohol i na napoje alkoholowe, zaostrzenia zasad handlu lekarstwami, które w składzie mają alkohol etylowy i wprowadzenia obligatoryjnych oznaczeń produktów zawierających alkohol.

Czytaj więcej

Branża spirytusowa z nadzieją o CETA

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) ocenia, że wynegocjowana umowa gospodarczo-handlowa Unii Europejskiej z Kanadą (CETA) będzie miała bezpośrednio i pośrednio pozytywny wpływ na rozwój przemysłu spirytusowego w Polsce. Przede wszystkim może stanowić ważny czynnik pobudzający eksport krajowych mocnych alkoholi z segmentu premium. Świadczą o tym m.in. dotychczasowe dobre wyniki polskich markowych wódek w Kanadzie i USA.

Czytaj więcej

Zakaz informowania o cenie promocyjnej alkoholu na Litwie

W znowelizowanej ustawie o kontroli alkoholu wprowadzono zakaz informowania konsumentów w sklepach o cenie promocyjnej alkoholu. Przepisy weszły z dniem 1 listopada. Zniżki na alkohol będzie można ustanawiać, ale wprowadzono zakaz informowania o tym. W ustawie zawarto również zakazy dotyczące organizowania gier, loterii, konkursów oraz promocji zachęcających do kupna lub spożywania alkoholu.

Czytaj więcej

Nowe zasady sprzedaży alkoholu w Warszawie

Dwie uchwały radnych Warszawy wprowadzają zmiany, które zmniejszają ilość punktów sprzedaży alkoholu oraz wydłużają dozwoloną (minimalną) odległość drogi od przedszkoli i szkół z 50 m do 100 m. Dla lokali gastronomicznych, serwujących trunki z procentami zachowano dotychczasową odległość, czyli 50 m. Rozszerzono listę obiektów chronionych, teraz należą do nich też: żłobki, kluby dziecięce, placówki wsparcia dziennego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Jak podaje UM Warszawa: „Dotychczas na liście były przedszkola, szkoły, bursy, internaty, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, oddziały terapii uzależnień i leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich, Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, świątyń, kaplic, obiektu wojskowego, na terenie którego znajdują się wspólne kwatery stałe, przeznaczone do zakwaterowania zbiorowego żołnierzy”. Zmianie uległ też sposób mierzenia odległości od sklepu czy restauracji do obiektu chronionego – nie od wejścia ogólnodostępnego, a od granicy (ogrodzenia) obiektu. Druga uchwała zmniejsza ilość sklepów sprzedających alkohol o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (nie dotyczy piwa) – będzie ich mniej o 150, czyli z 3100 do 2950. W perspektywie ilość sklepów ma być sukcesywnie ograniczana – docelowo do 2500. Limit punktów sprzedających alkohol do spożycia na miejscu pozostanie nie zmieniony – 2440. Głosowanie nad uchwałami odbyło się podczas sesji Rady m.st. Warszawy 25 czerwca 2015 roku. Przepisy weszły w życie z dniem 31 lipca 2015 roku.